Velkomen til Eidfjord fjellstyre si heimeside

Fjellstyret forvaltar jakt-, fiske- og beiteressursane i Eidfjord statsallmenning. Heimesida skal brukast til å gje informasjon om fjellstyret si verksemd og kva tilbod fjellstyret har å tilby. Fjellstyret vil og bruka heimesida til å informera om saker det vert arbeidd med, det er ynskjeleg med innspel før vedtak vert fatta. Meir detaljert informasjon om tilbod og verksemd får du på knappane over og til venstre.
Publisert 06.08.2018

Mattilsynet har pålagt alle hjortevilt jegerar i Eidfjord å ta prøve av felt hjortevilt (villrein, hjort og elg) 1½ år og eldre. Valdansvarleg har fått prøvesett for utdeling til sine jegerar. Frå Mattilsynet er det lagt vekt på at det skal takast hjerneprøve og prøve av lymfeknuter. Prøvesettet er tilpassa dette 

Publisert 30.04.2018

Det vert opna for jakt under føresetnad av at taksering først i august viser at det er grunnlag for å opna for jakt. 

Publisert 15.09.2017

No kan du betala for overnatting, jaktkort m.m. med Vipps.

Eidfjord fjellstyre Vippsnummer #125429.

Publisert 06.08.2015

Reglar for bruk av fellingsløyve på andre vald (jaktområde) enn det fellingsløyvet er utsteda på

Publisert 08.01.2013

Sjå pdf-fil med leiarar i grunneigarlag/vald

Publisert 30.10.2012
Garnfiske

Eidfjord fjellstyre bed om at fangstrapportar etter garnfisket vert sendt til fjellstyret snarast.

Fann du det du leita etter?