Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Søk

Information in English
   

Velkomen til Eidfjord fjellstyre si heimeside

Fjellstyret forvaltar jakt-, fiske- og beiteressursane i Eidfjord statsallmenning. Heimesida skal brukast til å gje informasjon om fjellstyret si verksemd og kva tilbod fjellstyret har å tilby. Fjellstyret vil og bruka heimesida til å informera om saker det vert arbeidd med, det er ynskjeleg med innspel før vedtak vert fatta. Meir detaljert informasjon om tilbod og verksemd får du på knappane over og til venstre.
Publisert 04.10.2016

Alle med fellingsløyve gjeldande på Eidfjord statsallmenning kan jakta sør for Nordmannslågen i Eidfjord statsallmenning resten av jakta.

Publisert 22.09.2016

Sjå vedlagde dokument:

Vedtaksbrev (PDF, 261 kB)

Forskrift om utvida jakttid (PDF, 96 kB)

Vedtaksbrev utvida jakt (PDF, 249 kB)
 

Spørsmål kan rettast til leiar i Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, Endre Lægreid, tlf. 95758806 endre.laegreid@norconsult.com

Hardangervidda Villreinutval sin nettside: http://www.numedal.net/hardangervidda/

 

Publisert 22.08.2016

Resultat frå rypetaksering viser følgjande tal:

Total tettleik 2,5 rype/kvkm med ein kyllingproduksjon på 3,6 kylling/høne.

Publisert 19.08.2016

Resultatet av rypetakseringa ligg no føre

 

Publisert 11.08.2016

Fjellstyret har fordelt 5 løyve til transport på denne slepa. For behov om transport ta kontakt med:

Svein Petter Garen tlf 90198468

Hallvard Vik tlf 976 39831

Thomas Hereid Eide tlf 41532092

 

Publisert 07.06.2016

 Vedlagt følgjer det jakttilbod fjellstyret vil gje dersom det vert opna for rypejakt i haust.
I 3. periode er det ikkje begrensing på kortsal, det vert selt døgnkort, veke og sesong.

 

Publisert 27.04.2016

Fjellstyret har vedteke endringar av korttypane  med bakgrunn i ny forskrift om regulering av korttypar og kortprisar for fiske og jakt i statsallmenning. I perioden 15.09-01.10 vert det berre selt vekekort for småviltjakt.
På bakgrunn av dette vert periodane slik;
• 1. periode 15.09 til og med 22.09
• 2. periode 23.09 til og med 30.09
 

Publisert 11.02.2016

10.03.16 Budsjett for hyttestyret, evaluering av ordningar for villreinjakta.

28.04.16 Godkjenning av rekneskap, årsmelding og garnfiskereglane.

12.05.16 Tildeling av fellingsløyve for villrein.

23.10.16 Evaluering av villreinjakta

Publisert 21.08.2015

Resultat av årets taksering er klart og ikkje overraskande, nedslåande!

Publisert 06.08.2015

Reglar for bruk av fellingsløyve på andre vald (jaktområde) enn det fellingsløyvet er utsteda på

Publisert 19.06.2015

Fjellstyret informerer om
 

  • Villreinjakta
  • Garnfiske før for Nordmannslågenvassdraget
  • Leige av fjellstyrehyttene
Publisert 11.05.2015

Vedlagt følgjer liste med tilbod om småviltjakt (Innv. Jakt) på Eidfjord statsallmenning, og småviltreglane kor det går fram kva tilbodet gjeld.

Publisert 02.01.2015

På grunnlag av innkome rapportar frå småviltjakta hausten 2014 ser statistikken slik ut: 

Publisert 17.01.2014

Publisert 23.05.2013

Det vart i 2012 gjort endringar i inndelinga av Eidfjord statsallmenning i småviltjaktområde. Vidare har fjellstyret gjennomført trekking av ei rekkefølgje for prioritering mellom jaktlagene om det vert opna for jakt. Det vert teke stilling til om det vert jakt og kor mange kort som vert selt, etter rypetakseringa i byrjinga av august.

Publisert 08.01.2013

Sjå pdf-fil med leiarar i grunneigarlag/vald

Publisert 30.10.2012
Garnfiske

Eidfjord fjellstyre bed om at fangstrapportar etter garnfisket vert sendt til fjellstyret snarast.

Publisert 25.09.2012
Aure

27 aure med ei snittvekt på 2,4 kg vart midt i september sleppt i Tinnhølen. Dette er aure Statkraft har brukt som stamfisk. Auren er individmerka med merke i ryggen. Fjellstyret er interessert i tilbakemelding om nokon fangar utsett fisk, det er då interessant å få lengde og vekt på fisken.

Fann du det du leita etter?
   

Kontaktinformasjon

Eidfjord fjellstyre
Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord
Telefon
: 53673508

Mobil
: 47612205
(Kontonr)
: 3450.20.04966

Galleri

Fotograf: Gunnar Elnan
Steinbua på Gamla Sandhaug
Gunnar Elnan
Levert av ACOS AS
Login for redigering Login for redigering